Аймаг, нийслэл, дүүрэг, зэвсэгт хүчин, хууль сахиулах байгууллага дахь биеийн тамир спортын байгууллагын дарга нарт