Биеийн тамир, спортын салбарын статистикийн үндсэн үзүүлэлт 2016 оны байдлаар