Бэлтгэлийн заалуудад зайлшгүй байх шаардлагатай анхан шатны тусламжийн хэрэгсэл, материалын жагсаалт