Хүн амын бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын сарын аян зарлаж байна