СПОРТЫН ХОЛБООДЫН УДИРДЛАГУУДАД ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ