Хангинахын шугуйн шагайн тойром харваа

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 25, 2019 to Sunday, May 26, 2019