Тухай

ТУЗ-ын дарга:
Ш.Бат-Эрдэнэ

 

Ерөнхийлөгч: 
Ш.Баяржаргал

 

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга:
C.Нямбаатар

 

Техникийн зөвлөл:
Ц.Оюутбилэг 3d
Р.Тунгалаг 3d
Ц.Золжаргал 1d
Р.Гэрэлмаа 5К
Ш.Баяржаргал 5К