Үйл ажиллагааны ил тод байдал

  • 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар албан хаагчдын дүгнэсэн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Бүтэц орон тоо 2019
  • Баримт бичиг шийдвэрлэлтийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Өргөдөл гомдолын хагас жилийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Өргөдөл гомдолын жилийн эцсийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар Иргэдээс авсан судалгааг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.