Хөтөлбөр

  • Аймгийн биеийн тамир, спортын хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Ажилтан албан хаагчдын Нийгмийн баталгаа, Сургалтын хөтөлбөрийг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Аймгийн биеийн тамир, спортын хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хагас жилий тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү
  • Сургалтын хөтөлбөрийн хагас жилийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү. 
  • Нийгмийн баталгаа хөтөлбөрийн хагас жилийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Сургалтын хөтөлбөрийн жилийн эцсийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Нийгмийн баталгаа хөтөлбөрийн жилийн эцсийн тайланг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.