Хүний нөөцийн ил тод байдал

  • Байгууллагын дотоод журамыг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Бүтэц орон тоог ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Албан хаагчдад олгосон ур чадварын нэмэгдэлийг (1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 9, 10, 11 ) сарын тоон дээр дарж үзнэ үү.
  • Ажилтан албан хаагчдын амралтын хуваарийг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Албан хаагчдад олгосон 5-р сарын тэтгэмж урамшуулалыг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Албан хаагчдад олгосон 6-р сарын тэтгэмж урамшуулалыг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Албан хаагчдад олгосон 7-р сарын тэтгэмж урамшуулалыг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Албан хаагчдад олгосон 10-р сарын тэтгэмж урамшуулалыг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.
  • Албан хаагчдад олгосон 11-р сарын тэтгэмж урамшуулалыг ЭНД ДАР-ж үзнэ үү.