Тэшүүрийн өсвөрийн аварга Тэшүүрийн өсвөрийн аварга
Тэшүүрийн өсвөрийн аварга
Огноо:
1989-01-10 Эхлэх 1989-01-13 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: