Түүхэн замнал

 

1921-1924 он

Монголын Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэлийн Төв Хорооны дэргэдэх “Биеийн тамир сайжруулах хэлтэс”

1925-1931 он

Монголын Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэлийн Төв Хорооны дэргэдэх “Биеийн тамирыг сайжруулах зөвлөл”

1935 онд

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1935 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор ЭХЯ-ныдэргэдэх “Ардын биеийн тамирыг удирдах зөвлөл”

1940 онд

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1940 оны 05 дугаар сарын 08-нд Монголын Хувьсгалт Залуучуудын ЭвлэлийнТөв Хорооны дэргэдэх “Ардын биеийн тамирыг удирдах зөвлөл”

1946 онд

БНМАУ-ын СнЗ-ийн дэргэдэх “Улсын биеийн тамир, спортын төв зөвлөл”

1947 оны 04 дүгээр сарын 25-нд

БНМАУ-ын СнЗ-ийн дэргэдэх “Биеийн тамир, спортын хэрэг эрхлэх хороо”

1960 оны 03 дугаар сард

“Монголын биеийн тамир, спортын эвлэлийн төв зөвлөл”

1979 он

МАХН-ын Төв хороо СнЗ-ийн 1979 оны 02-р сарын тогтоолоор “СнЗ-ийн харьяа “Улсын биеийн тамир спортын хороо”

1981 он

БНМАУ-ын АИХТ-ийн 1981 оны 06 дугаар сарын 26-ны 117 дугаар зарлигаар “БНМАУ-ын Биеийн тамир, спортын улсын хороо”

1990 он

БНМАУ-ын АИХТ-ийн 1990 оны 04 дүгээр сарын 06-ны 83 дугаар зарлигаар “ЭХНХЯ-ны МҮОХороо”

1991 он

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1991 оны 02 дугаар сарын 08-ны 43 дугаар тогтоолоор “Залуучууд спортын хороо”

1993 он

Засгийн газрын 1993 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 65 дугаар тогтоолоор "Залуучууд, спортын хороо" гэснийг "Биеийн тамир, спортын хороо"

1994 он

МУ-ын Засгийн Газрын 1994 оны 01 дүгээр сарын 25 дугаар тогтоол, ЭМС-ын тушаалаар “Биеийн тамир, спортын сургалт анагаах ухааны үндэсний төв”

1998 он

ЭМНХ-ын Сайдын1998 оны 02 дугаар сарын 17-ны А/50 тоот тушаалаар “Биеийн тамир, спортын үндэсний төв”

1999 он

ЭМНХ-ын Сайдын1999 оны 12 дугаар сарын 15-ны А/303 тоот тушаалаар “Монголын биеийн тамир, спортын үндэсний хороо”

2000 он

ЭМ-ийн Сайдын 2000 оны 10 дугаар сарын 26-ны 54 тоот тушаалаар “Монголын биеийн тамир, спортын үндэсний төв”

2004 он

УИХ-ын 2004оны 14 дүгээр тогтоолоор МУ-ын Засгийн Газрын- хэрэгжүүлэгч агентлаг “Монголын биеийн тамир, спортын улсын хороо”

2008 он

МУ-ын ЗГ-ын2008 оны 64 дүгээр тогтоолоор Засгийн Газрын- хэрэгжүүлэгч агентлаг “Биеийн тамир, спортын газар”

2012-2014 он

Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яамны харьяа “Спортын бэлтгэлийн төв”

2014-2016 он

Эрүүл мэнд, Спортын яамны харьяа “Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төв”

2016-2020

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Засгийн Газрын - хэрэгжүүлэгч агентлаг “Биеийн тамир, спортын газар”

2020 оны 08 дугаарсарын 12-ны өдөр

МУ-ын ЗГ-ын 47 дугаар тогтоолоор Засгийн Газрын тохируулагч агентлаг “Биеийн тамир, спортын улсын хороо”

 

Хуваалцах: