ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Baku outcome document Fit for life alliance (MINEPS VII) -Бакугийн үр дүнгийн баримт Fit for life alliance (MINEPS VII)

Baku outcome document Fit for life alliance (MINEPS VII) -Бакугийн үр дүнгийн баримт Fit for life alliance (MINEPS VII)

Спорт дахь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь

Спорт дахь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport - Бие бялдрын боловсрол, Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын Олон улсын харти. Баталсан байгууллага: UNESCO-MINEPS

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport - Бие бялдрын боловсрол, Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын Олон улсын харти. Баталсан байгууллага: UNESCO-MINEPS

Physical activity - Идэвхтэй хөдөлгөөний зөвлөмж. Баталсан байгууллага: UN-WHO

Physical activity - Идэвхтэй хөдөлгөөний зөвлөмж. Баталсан байгууллага: UN-WHO

Global action plan on physical activity 2018-2030 - Идэвхтэй хөдөлгөөний олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-2030 баталсан байгууллага UN-WHO

Global action plan on physical activity 2018-2030 - Идэвхтэй хөдөлгөөний олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-2030 баталсан байгууллага UN-WHO