Хүний нөөцийн ил тод байдал

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

БТСУХ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

БТСУХ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Удирдлагын академи суралцаж байгаа албан хаагчдын мэдээлэл

Удирдлагын академи суралцаж байгаа албан хаагчдын мэдээлэл

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө