Хүний нөөцийн ил тод байдал

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Удирдлагын академи суралцаж байгаа албан хаагчдын мэдээлэл

Удирдлагын академи суралцаж байгаа албан хаагчдын мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Биеийн тамир, спортын салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр

Биеийн тамир, спортын салбарын хүний нөөцийн хөтөлбөр