Зохион байгуулалтын нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг, танилцуулга мэдээлэл