Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс

Салбарынхууль тогтоомж,бодлого, хөтөлбөр, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээхийх, үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, салбарынхяналтыг хяналт-шинжилгээ, тандалт, судалгааны хэлбэрээр хэрэгжүүлжсалбарын бодлогыг үр дүнтэй болгох, салбарын болон байгууллагын үндсэн,санхүүгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, дотоод аудит хийх,дүгнэлт,зөвлөмж гаргах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.Энэ нэгжийн үйлажиллагаа нь салбарын бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг зохицуулах,төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах чиглэлээрх эрсдэлийг тодорхойлж,санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, агентлаг, харьяа байгууллагын үйлажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, салбарын өнөөгийн байдлыг үнэнзөв тогтоох,хөгжлийн бодлого,төлөвлөлт, төсөвлөлтийг оновчтой хийх,гүйцэтгэлийг тухай бүршалгах, үр нөлөөг бодитоор үнэлж, дүгнэх, салбарын байгууллагууд, эрхэлсэн сайд,иргэдийн өмнө тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

НЭР

УТАС

ЦАХИМ ШУУДАН

1

Хэлтсийн дарга

Үзэх

Н.Батсүх

266400

batsukh@sport.gov.mn

2

Дотоод аудитор

Үзэх

266400

Dolgion.b@sport.gov.mn

3

Дотоод аудитор

Үзэх

Г.Шүрэндолгор

shurendolgor@sport.gov.mn

4

Орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

5

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

О.Болормаа

Bolormaa_o@sport.gov.mn 

6


Спортын холбоо, клубийн үйл ажиллагааны хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Д.Уранбилэг

 

Uranbilig@sport.gov.mn

Хуваалцах: