Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс

Салбарын хуультогтоомж,бодлого, хөтөлбөр, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтэдхяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмжгаргах, салбарын хяналтыг хяналт-шинжилгээ, тандалт, судалгааны хэлбэрээрхэрэгжүүлж салбарын бодлогыг үр дүнтэй болгох, салбарын болон байгууллагынүндсэн, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, дотоод аудит хийх, дүгнэлт,зөвлөмж гаргах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь салбарын бодлогоболовсруулах, түүний хэрэгжилтийг зохицуулах, төрийн захиргааны удирдлагынманлайллыг хангах чиглэлээрх эрсдэлийг тодорхойлж, санхүүгийн эрсдэлээсурьдчилан сэргийлэх, агентлаг, харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгдээшлүүлэх, салбарын өнөөгийн байдлыг үнэнзөв тогтоох, хөгжлийн бодлого,төлөвлөлт, төсөвлөлтийг оновчтой хийх,гүйцэтгэлийг тухай бүр шалгах, үр нөлөөг бодитоорүнэлж, дүгнэх, салбарын байгууллагууд, эрхэлсэн сайд, иргэдийн өмнө тайлагнахчиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

                                           ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга

Н.Батсүх

266400

 batsukh@sport.gov.mn

Дотоод аудитор

266400

 

Дотоод аудитор

Г.Шүрэндолгор

 shurendolgor@sport.gov.mn

Орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн


Ч.Мөнхчулуун 

Munkhchuluun@sport.gov.mn

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

О.Болормаа

 bolormaa_o@sport.gov.mn

 


Хуваалцах: