журам

Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам

Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ СПОРТЫН ТӨРЛИЙГ СОНГОХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ СПОРТЫН ТӨРЛИЙГ СОНГОХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ, АЛБАН ГАДААД ПАСПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ, АЛБАН ГАДААД ПАСПОРТ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

УЛСЫН САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТЫН АРГАЧЛАЛ

УЛСЫН САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТЫН АРГАЧЛАЛ