Хүний нөөцийн бодлого

Нийгмийн баталгааг хангах 2024 оны төлөвлөгөө

Нийгмийн баталгааг хангах 2024 оны төлөвлөгөө

2023 онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын мэдээлэл

2023 онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчийн 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө