Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс

Салбарын хууль тогтоомж,бодлого, хөтөлбөр, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтэдхяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, салбарын хяналтыгхяналт-шинжилгээ, тандалт, судалгааны хэлбэрээр хэрэгжүүлж салбарын бодлогыгүрдүнтэй болгох, салбарын болон байгууллагын үндсэн, санхүүгийн үйл ажиллагаандэрсдэлийн үнэлгээ хийх, дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлээсурьдчилан сэргийлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.

Энэнэгжийн үйл ажиллагаа нь салбарын бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтийгзохицуулах, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах чиглэлээрх эрсдэлийгтодорхойлж, санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, агентлаг, харьяабайгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, салбарын өнөөгийн байдлыг үнэнзөв тогтоох, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, төсөвлөлтийг оновчтой хийх,гүйцэтгэлийг тухай бүр шалгах, үр нөлөөгбодитоор үнэлж, дүгнэх, салбарынбайгууллагууд, эрхэлсэн сайд, иргэдийн өмнө тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга

Н.Батсүх

266400

 batsukh@sport.gov.mn

Дотоод аудитор

Г.Зургаанжин

266400

 zurgaanjin@sport.gov.mn

Дотоод аудитор

Г.Шүрэндолгор

 shurendolgor@sport.gov.mn

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

О.Болормаа

 bolormaa_o@sport.gov.mn

Хуваалцах: