Хууль, эрх зүй

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ

Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага шалгаруулах уралдааны болзол

Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага шалгаруулах уралдааны болзол

Аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааны удирдамж

Аж ахуйн нэгж байгуулагдах дахь биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааны удирдамж

Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай

Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Улсын хэмжээний спортын тэмцээний 2023 оны нэгдсэн хуваарь

Улсын хэмжээний спортын тэмцээний 2023 оны нэгдсэн хуваарь

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН СПОРТЫН ЗУНЫ VII НААДМЫН НЭГДСЭН ЗААВАР

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН СПОРТЫН ЗУНЫ VII НААДМЫН НЭГДСЭН ЗААВАР