Мэдээ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ

МОНГОЛУЛСЫН ЕРӨНИЙ САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦЫН 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХАЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нэг.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний талаар:

1.1 Биеийн тамир, спортынсалбарт 2020  оны Улсын төсвийн хөрөнгөоруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрындаргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” 75 дугаартушаалаар Аймаг нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Эрх шилжсэн нийт шилжихбарилга-10, шинээр эхэлсэн-9, их засвар-4, тоног төхөөрөмж-3, ТЭЗҮ-1 аргахэмжээг орон нутагт эрх шилжүүлэн тус тус хэрэгжүүлсэн. Гүйцэтгэлийн хүснэгтээрхаруулав. 

Хөрөнгө оруулалт

Эрх шилжээгүй

Эрх шилжсэн

2020 Санхүүжих дүн

Гүйцэтгэл

Хувь

2020 Санхүүжих дүн

Гүйцэтгэл

Хувь

сая.төг

сая.төг

сая.төг

сая.төг

Шилжих барилга

10,475.30

7,304.90

69.73

12,026.60

8,473.50

70.46

Шинэ барилга

3,285.00

3,235.00

98.48

3,211.00

2,265.60

70.56

Их засвар /шинэ/

 

 

 

1,536.00

1,445.00

94.08

Тоног төхөөрөмж /шинэ/

 

 

 

180.00

90.00

50.00

Тэзү /шинэ/

 

 

 

140.00

140.00

100.00

Нийт дүн

13,760.30

10,539.90

84.11

17,093.60

12,414.10

77.02

Хувь

 

 

 

 

 

80.56

 

Спорт цогцолбор, 2200 суудал/Дархан-Уул, Дархан сум/ барилга угсралтын ажлыг “Нэмбар” ХХК-тай гэрээбайгуулан гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд тухай онд санхүүжих дүнгээс 1,1 тэрбумтөгрөгийн гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж, Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловчгүйцэтгэл олгогдоогүй.

Спорт заалын барилга /Баянхонгор,Шинэжинст сум/ барилга угсралтын ажлын тендер шалгаруулалтын талаар Худалданавах ажиллагааны газраас 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А-1/1794 албантоотоор “Бүдума” ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмж ирүүлсэн боловч тухай компанинь гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж ирүүлээгүй бөгөөд гэрээ байгуулах хүчинтэйхугацаа дуусч уг ажил зогссон болно. 

Хоёр.Биеийн тамир, спортын улсын хорооны 2020 оны урсгал зардлаар хийгдсэн худалданавах ажиллагааны талаар:

2020онд нийт 7 төрлийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан бөгөөд нээллтэйтендер шалгаруулалтын 7 удаа, зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын нэгудаа зохион байгуулсан.

·        Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, уураг амин дэмнийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулалтын 13 багцын хүрээнд 2 удаа тендершалгаруулалтын зохион байгуулж, гэрээ байгуулсан. Тендерийн шалгаруулалтынурилга, зохион байгуулалтын арга хэмжээг тухай бүр авч ажилласан болно.

·        Спортын төв ордны гадна, дотор засвар болонсантехник, дулааны шугамын засвын ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 5багцын хүрээнд нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 2 удаа зохион байгуулсан. Онцгойнөхцөл байдлын улмаас Биеийн тамир, спортын ордны засварын ажил Багц-4 дээврийнзасврын ажлыг сонгон шалгаруулалтыг хоёр удаа нээлттэй зарлан зохион байгуулаадамжилтгүй болсон тул Шууд гэрээ байгуулах аргыг хэрэглэсэн.

·        Биеийн тамир, спортын салбарын цахим хурлынтоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийннээлтэй зарласан бөгөөд 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдөр нээж, үнэлгээ хийжзөвлөмж хүргүүлсэн. Уг тендертэй холбоотойгоор оролцогчын зүгээс Сангийн яамандгомдол гаргасан тул гэрээ байгуулах ажил хүлээгдэж байна.

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.