Мэдээ

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport - Бие бялдрын боловсрол, Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын Олон улсын харти. Баталсан байгууллага: UNESCO-MINEPS

International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport - Бие бялдрын боловсрол, Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын Олон улсын харти. Баталсан байгууллага: UNESCO-MINEPS

Physical activity - Идэвхтэй хөдөлгөөний зөвлөмж. Баталсан байгууллага: UN-WHO

Physical activity - Идэвхтэй хөдөлгөөний зөвлөмж. Баталсан байгууллага: UN-WHO

Global action plan on physical activity 2018-2030 - Идэвхтэй хөдөлгөөний олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-2030 баталсан байгууллага UN-WHO

Global action plan on physical activity 2018-2030 - Идэвхтэй хөдөлгөөний олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-2030 баталсан байгууллага UN-WHO