Мэдээ

2023-оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайлан

2023-оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайлан

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ЭЗЭМШИЖ БУЙ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ЭЗЭМШИЖ БУЙ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд суралцаж байгаа албан хаагчидын мэдээлэл

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд суралцаж байгаа албан хаагчидын мэдээлэл

2023 онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын мэдээлэл

2023 онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын мэдээлэл

2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай

2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай