Мэдээ

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд суралцаж байгаа албан хаагчидын мэдээлэл

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд суралцаж байгаа албан хаагчидын мэдээлэл

2023 онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын мэдээлэл

2023 онд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын мэдээлэл

2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай

2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай

Baku outcome document Fit for life alliance (MINEPS VII) -Бакугийн үр дүнгийн баримт Fit for life alliance (MINEPS VII)

Baku outcome document Fit for life alliance (MINEPS VII) -Бакугийн үр дүнгийн баримт Fit for life alliance (MINEPS VII)