Мэдээ

Нийгмийн баталгааг хангах 2024 оны төлөвлөгөө

Нийгмийн баталгааг хангах 2024 оны төлөвлөгөө

2023-оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайлан

2023-оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайлан

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ЭЗЭМШИЖ БУЙ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ЭЗЭМШИЖ БУЙ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ