Дүрэм, журам, стандарт

Үндэсний сурын харвааны хэрэгсэл болон орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Үндэсний сурын харвааны хэрэгсэл болон орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Ширээний теннисний спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Ширээний теннисний спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Жороо морин спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Жороо морин спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.