Хууль, эрх зүй

Гандболын спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Гандболын спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Аэробик гимнастикийн орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Аэробик гимнастикийн орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Спортын гимнастикийн орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Спортын гимнастикийн орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

Уран сайхны гимнастикийн орчин болон сургалтад тавигдах шаардлага

Уран сайхны гимнастикийн орчин болон сургалтад тавигдах шаардлага

Волейболын спортын орчин болон сургалтад тавих шаардлага

Волейболын спортын орчин болон сургалтад тавих шаардлага

Усан спортын орчин болон сургалтад тавих шаардлага

Усан спортын орчин болон сургалтад тавих шаардлага

Бильярдын үйлчилгээний стандарт

Бильярдын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Цанын бааз, мөсөн гулгуурын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Цанын бааз, мөсөн гулгуурын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага