Ил тод байдал

Удирдлагын академи суралцаж байгаа албан хаагчдын мэдээлэл

Удирдлагын академи суралцаж байгаа албан хаагчдын мэдээлэл

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг, хангах биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг, хангах биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай