Ил тод байдал

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг, хангах биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг, хангах биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай